QENDRA SHQIPTARE PËR INTEGRIM, KULTURË DHE RELIGJiON

Anëtarët e Qendrës Islame Shqiptare
  • Cilësia e anëtarëve
  • Dorëheqja
  • Përjashtimi

Anëtaret e Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion  ndahen  në tri  kategori

Anëtarët aktiv i gëzojnë këto të drejta

1. Marrin pjesë në debate të Kuvendit të Përgjithshëm.
2. Kanë të drejtë vote në përcaktimin e përgjegjësive.
3. Kanë të drejtë të kandidohet për çdo post me përgjegjësi.
4. Anëtari themelues, automatikisht e gëzon të drejtën edhe të  anëtarit aktiv.

Anëtarë përkrahës

Çdo anëtarë i motivuar nga qëllimet dhe detyrat e Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion, duke marrë pjesë në këto aktivitete, konsiderohet si anëtarë përkrahës. Megjithatë, për dallim nga anëtari aktiv dallon në pikat si në vijim:

  • Nuk ka të drejtë vote, dhe nuk mund të kandidohet për ndonjë post me përgjegjësi.
  • Mund të bëhet anëtarë aktiv me anë të vendimit të komisionit përgjegjës, dhe këtë pas zhvillimit të aktivitetit njëvjeçar, si dhe në rast propozimi nga ana e tre anëtarëve aktiv.
  • Kryesia e Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion, për raste të veçanta mund ti propozoj komisionit përgjegjës që të zvogëlojë afatin e pritjes prej një viti.

Anëtarë nderi: nga mosha, pozita sociale ose veprimtaria islame

Anëtari i nderit merr pjesë në debate, duke mos gëzuar të drejtën e votës si dhe kandidimin për zgjidhje.

  1. Emrat e anëtarëve të nderit propozohen nga Kuvendit i Përgjithshëm i Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion, e cila shqipton vendimin e nevojshëm.
  2. Çdo anëtarë aktiv mund të jep dorëheqje me shkrim. Dorëheqja i drejtohet Kryesisë së Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion.
  3. Përjashtimi i ndonjë anëtari aktiv, mund të shqiptohet për ndonjë gabim të rëndë, në bazë të vendimit të përbashkët të Kryesisë së Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion dhe komisionit përgjegjës.
  4. Mos pagesa e anëtarësisë mund të ketë si pasojë përjashtimin nga Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion. Për një vendim të tillë Kryesia e Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion është kompetente.

 

CICRA

Qendrës Shqiptare për Integrim, Kulturë dhe Religjion në Lozanë
Centre Albanais pour l'Intégration, la Culture et la Religion à Lausanne

Chemin du Couchant 4
1022 Chavannes-près-Renens

info@cicra.ch

+41 21 691 00 35
+41 76 615 18 00

Rreth nesh

Historiku

Kryesia

Imami

Statusi i CICRA-së

Antarisa

Botimet

Xhamia në Lozanë

Aktivitetet dhe shërbimet

Ditët fetare në vitin 2024

Bëhu anëtar

Kontakt

Leximi dhe mësimi i Kuranit

Kurani është libri i shenjtë i Islamit, një burim i palëkundur udhëzimi për besimtarët në të gjithë botën. Ai përmban fjalët e Allahut, të zbritura nëpërmjet Profetit Muhammed (paqja qoftë mbi të), dhe shërben si udhërrëfyes për jetën, duke ofruar mësime për moralitetin, adhurimin dhe shoqërinë.

SHKARKO
KURANIN E MADHËRISHËM