Udhërrëfyesi i namazit për fillestarë suret dhe lutjet në Shqip

Namazi është një nga shtyllat kryesore të Islamit dhe një praktikë e rëndësishme për çdo musliman. Për ata që janë në fazat e tyre të para të mësimit të namazit, ja një udhërrëfyes i thjeshtë që përmban pjesët bazë të namazit, suret dhe lutjet e përkthyera në shqip.

Niyeti (Qëllimi): Para se të filloni namazin, duhet të përcaktoni qëllimin në zemrën tuaj, për cili namaz jeni duke falur.

Tekbirja e Ifitit (Nisja e Namazit): Filloni namazin duke thënë « Allahu Akbar » (Allahu është më i Madhi), duke ngritur duart pranë veshëve.

Sureja Al-Fatiha: Çdo rekate (njësi e namazit) fillon me leximin e Surja Al-Fatiha:
« Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Falënderimi i përket Allahut, Zotit të botëve. Mëshiruesi, Mëshirëbërësi. Mbreti i Ditës së Gjykimit. Ty të adhurojmë dhe prej Teje ndihmë kërkojmë. Na udhëzo në rrugën e drejtë, rrugën e atyre që ke begatuar, jo të atyre që janë të zemëruar me ta, as të humburve.

Sure të shkurtra pas Al-Fatiha
: Pas leximit të Al-Fatiha-s, është e zakonshme të lexohet një sure tjetër ose disa ajete të shkurtra. Një shembull është Sureja Al-Ikhlas: « Thuaj: Ai është Allahu, Një! Allahu është i vetmuar. Ai nuk ka lindur e as nuk është lindur. Dhe askush nuk është i ngjashëm me Të. »

Ruku (Përkulja): Pas leximeve, thoni « Allahu Akbar » dhe përkuluni, duke vendosur duart në gjunjë dhe duke mbajtur shpinën të drejtë.

Suxhudi (Përkulja në tokë): Pas rukut, bëni dy suxhude (përkulje në tokë) duke thënë « Subhana Rabbiyal Ala » (Lavdi Zotit të Lartë).

Tashahudi dhe Salavati: Në rekatin e fundit të namazit, pas suxhudeve, uluni dhe lexoni Tashahudin dhe Salavatin: « Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është i dërguari i Tij… All-llahumme salli ‘ala Muhammedin… »

Salam (Përfundimi i Namazit): Për të përfunduar namazin, kthehuni lehtësisht nga e djathta dhe pastaj nga e majta, duke thënë « Esselamu alejkum ve rahmetullah » (Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju).